امام صادق سلام الله علیه :


چه بسیار حریص بر کارى که وقتى بدان دست یافت با آن بدبخت شد و چه بسیار رها کننده کارى که وقتى به آن رسید، به وسیله آن خوشبخت شد.
تحف العقول، ص 377؛ دنیا و آخرت، ج 2، ص 186.